Mellemamerika Komiteens høringssvar til Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi

Mellemamerika Komiteen er først og fremmest positive over anerkendelsen af betydningen af civilsamfundet som fremgår af strategien. Men vi er bekymret over dele af strategien, som vi kort har specificeret i nedenstående. Hvis I har nogen spørgsmål eller ønsker uddybning er I velkomne til at kontakte os på info@mellemamerika.dk.

 

Vil der følge midler til de gode initiativer?

Danmarks udviklingspolitiske vision og prioriteter spænder bredt, herunder realiseringen af verdensmålene. I MAK mener vi derimod ikke, at visionen og prioriteterne kan lykkes ved at sænke udviklingsbistanden til 0,7 pct. af BNI, hvoraf den største andel går til asylprocessen og integrationen af flygtninge i Danmark. Vi anerkender, at det er godt at bringe andre aktører i spil til finansiering af bæredygtig udvikling, men det retfærdiggør ikke en nedskæring af den offentlige bistand. Der er behov for mere fra alle aktører, jf. punkt 1.3 for at kunne leve op til verdensmålene.

 

Har vi glemt den stigende ulighed i verden?

Verdensmålene fylder en betydelig og nødvendig rolle i strategien. I MAK mener vi dog at det burde være et strategisk pejlemærke samt en dansk prioritet at arbejde for mål 10 (Mindre Ulighed). Selvom ulighed i indkomst globalt set er reduceret, ser vi til stadighed en stigning i ulighed når der fokuseres på konkrete landefakta 1 . Vi mener derfor, at det er altafgørende at kampen imod ulighed ekspliciteres i strategien.

 

Hvor er Mellemamerika?

Strategiens landespecifikke fokus støtter mange NGO’ers aktiviteter i deres partnerlande, men desværre ekskluderer det også længevarende partnerskaber. I MAK har vi siden 1980 opbygget stærke og ligeværdige samarbejder med store som små partnere. I strategien bliver der nævnt konkrete lande, hvortil bistanden er tiltænkt, hvilket ekskluderer MAKs partnere i Guatemala, Nicaragua og Honduras. Ligeledes kan det medvirke til at begrænse idéudvikling og den gode projektidé i andre lande, hvis der udelukkende fokuseres på de i strategien nævnte lande.

 

Brug civilsamfundet mere aktivt

Mål 16 og 17 nævnes som gennemgående for den danske udviklingspolitik, hvor særligt civilsamfundet har mange kompetencer og erfaringer at sætte i spil. Vi håber derfor, at civilsamfundets rolle i udviklingspolitik bliver yderligere betonet i den færdige strategi. I MAK håber vi, at der med strategien og finansloven vil skabes rammerne for at vi kan leve op til det “medansvar som Danmark påtager sig for verdens udvikling” som det fremgår af strategien. Vi mener her at civilsamfundet spiller en kernerolle der bør lægges endnu mere vægt på.