Vedtægter

1. Navn

Foreningens navn er Mellemamerika Komiteen. 
Navnet kan forkortes "Komiteen" eller ”MAK”.

2. Formål

Mellemamerika Komiteen har til formål at mobilisere en bred og aktiv solidaritet med befolkningen i Mellemamerika, og støtte deres kamp for demokrati og bedre levevilkår.

3. Aktiviteter

Formålet søges fremmet gennem følgende aktiviteter:

- Et alsidigt oplysningsarbejde omfattende udgivelser, artikler, foredrag, teater, koncerter etc..

- Udsendelse af danskere og latinamerikanere med henblik på at lære af hinandens erfaringer og kulturtraditioner.

- Økonomisk støtte til organisationer og konkrete projekter i Mellemamerika. Pengene skaffes gennem indsamling og ansøgninger.

- En styrkelse af koordineringen af solidaritetsarbejdet på nationalt og internationalt plan.

- Påvirkning af den danske udviklingsbistand i retning af støtte til de folkelige kræfter i Mellemamerika, og opfordring til den danske regering om at tydeliggøre den danske modvilje mod udenlandsk militær indblanding og andre overgreb på folkeretten.

- Samarbejde med fagbevægelsen og andre danske organisationer, som er interesserede i at arbejde med Latinamerika på et solidarisk grundlag.

4. Medlemskab

Medlemmer af Komiteen er alle, der kan tilslutte sig Komiteens politiske grundlag og som har betalt kontingent. Organisationer, partier og bevægelser kan optages som kollektive medlemmer i Komiteen.

4.1. Stemmeret

Individuelle medlemmer har stemmeret, når de har været aktive mindst en måned og har betalt kontingent.

Kollektive medlemmer har stemmeret, når de har været medlem mindst en måned. Kollektive medlemmer har kun én stemme.

Repræsentanter for kollektive medlemmer kan samtidig være individuelle medlemmer, men kan ved afstemninger kun afgive én stemme.

4.2. Valgbarhed til tillidsposter

Valgbare til tillidsposter er kun individuelle medlemmer.

5. Lokalkomiteer

I enhver by eller egn, hvor der findes medlemmer, der ønsker at arbejde på Komiteens grundlag, kan der oprettes en lokalkomite.

Lokalkomiteen skal midlertidigt godkendes af forretningsudvalget, hvorefter endelig godkendelse skal ske på førstkommende landsmøde.

Midlertidigt godkendte lokalkomiteer kan opnå observatørstatus på forretningsudvalgsmøder, hvilket omfatter tale- men ikke stemmeret.

Lokalkomiteernes højeste myndighed er medlemsmøderne, hvortil alle medlemmer indkaldes. Alle valg til tillidsposter foretages af medlemsmøderne.

Lokalkomiteerne kan udforme egne vedtægter for valg af arbejdsudvalg, organisering af arbejdsgrupper mv. De lokale vedtægter skal blot holdes inden for rammerne af Komiteens grundlag og vedtægter. Lokale vedtægter skal godkendes af forretningsudvalget.

Hver lokalgruppe skal udpege en kasserer, der er ansvarlig over for Indsamlingen, og en kontaktperson (evt. et arbejdsudvalg).

Lokalkomiteerne står til ansvar overfor forretningsudvalget og landsmødet.

6. Tilknyttede Mellem- og Latinamerikagrupper

I mindre byer, hvor grundlaget for at danne selvstændige Mellemamerika-lokalkomiteer ikke er til stede, og medlemmer af Mellemamerika Komiteen er derfor er gået sammen med andre og har dannet en Mellem- eller Latinamerikagruppe, kan denne gruppe opnå status som "tilknyttet gruppe".

Status som "tilknyttet gruppe" skal godkendes af landsmødet. Midlertidig godkendelse kan gives af forretningsudvalget. Tilknyttede grupper vælger en kontaktperson, som er medlem af Komiteen. Pågældende kan deltage i Komiteens forretningsudvalgsmøder med observatørstatus, og vil få tilsendt samme informationer og mødeindkaldelser som lokalkomiteerne.

Tilknyttede grupper har ikke økonomisk fællesskab med Komiteen, men forretningsudvalget kan beslutte at yde grupper økonomisk tilskud.

7. Landsmødet

Landsmødet er Komiteens øverste myndighed og afholdes en gang årligt. 
Alle fremmødte stemmeberettigede medlemmer kan stemme på landsmødet.

7.1. Indkaldelse og afvikling

Forretningsudvalget er ansvarlig for, at indkaldelse til landsmødet er alle medlemmer i hænde på mail eller som post mindst en måned før mødets afholdelse. Forslag til dagsorden skal foreligge sammen med indkaldelsen.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

- konstituering 
- analyse af den politiske situation 
- beretning 
- regnskab og budget 
- arbejdsprogram 
- valg af forretningsudvalg, kasserer og 2 revisorer. 
Ændringsforslag til dagsordenen, forslag til debatemner, vedtagelser, arbejdsprogram samt vedtægtsændringer skal være tilgængelige for medlemmer på intranettet, samt udsendes på MAKdebat, senest 7 dage før landsmødets afvikling. Denne praksis annonceres i indkaldelsen til landsmødet.

Forretningsudvalget er ansvarlig for landsmødets afvikling.

7.2. Vedtagelser

Vedtægtsændringer kræver mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Til andre vedtagelser kræves almindeligt stemmeflertal.

7.3. Ekstraordinært landsmøde

Ekstraordinært landsmøde skal afholdes, hvis mindst 20% af medlemmerne eller 40% af forretningsudvalget ønsker det.

Dagsorden og indkaldelse skal være medlemmerne i hænde senest en måned før afholdelsen.

8. Forretningsudvalget

Forretningsudvalget er Komiteens øverste myndighed mellem landsmøderne. Forretningsudvalget er ansvarlig for at Komiteens politiske grundlag og vedtægter overholdes.

Mellem landsmøderne tager forretningsudvalget overordnede beslutninger i forhold til landskassens økonomi ifølge fastlagte aftaler.

8.1. Valg af forretningsudvalg

Valgbare til forretningsudvalget er alle individuelle medlemmer, der har været aktive mindst en måned.

Forretningsudvalgets antal og sammensætning afgøres af de på landsmødet stemmeberettigede medlemmer.

Alle medlemmer vælges for perioden frem til næste landsmøde.

Forretningsudvalgets medlemmer kan enten repræsentere en lokalgruppe eller være personligt valgte.

Repræsentanter for lokalgrupper kan udskiftes af den pågældende lokalgruppe, hvis denne ikke føler sine interesser tilfredsstillende varetaget. Ved forfald sørger lokalgruppen selv for supplering.

Personlige medlemmer kan kun udskiftes på et landsmøde. Ved forfald erstattes deres plads kun såfremt landsmødet har udpeget en suppleant.

8.2. Ansvar

Forretningsudvalget er ansvarlig for gennemførelsen af de på landsmødet vedtagne forslag og beslutninger.

Forretningsudvalget er ansvarlig for Komiteens økonomi.

Forretningsudvalget har til opgave at sikre koordineringen mellem lokalkomiteerne samt sikre et effektivt samarbejde med bevægelser, organisationer og partier, såvel nationalt og internationalt.

8.3. Bemyndigelser

Forretningsudvalget tegner Komiteen udadtil i alle sager.

Komiteen forpligtes kun ved underskrift fra to forretningsudvalgsmedlemmer (for at være fuldgyldigt medlem af forretningsudvalget skal man være præsenteret for forretningsudvalget/landsmødet).

Forretningsudvalget kan videregive sin myndighed i bestemte sager. Ved bemyndigelse kræves underskrift fra to forretningsudvalgsmedlemmer.

9. Økonomi

Landssekretæren fører Komiteens regnskab ud fra de af forretningsudvalget og landsmødet afstukne retningslinjer og fremlægger hvert år på landsmødet et revideret regnskab samt forslag til budget.

Komiteens midler skaffes ved kontingentbetalinger, frivillige bidrag og aktiviteter.

Indsamlinger til bestemte formål sker så vidt mulig i samarbejde med Mellemamerika Indsamlingen.

Kontingentets størrelse fastlægges af landsmødet. Ændringer kan kun foretages af et enigt forretningsudvalg.

Intet enkeltmedlem eller gruppe af medlemmer kan gøres personligt ansvarlig for Komiteens forpligtelser uden at dette ansvar er aftalt ved indgåelsen af den pågældende forpligtelse og med hver enkelt impliceret persons godkendelse.

10. Opløsning

Til opløsning af Mellemamerika Indsamlingen kræves 2/3 flertal blandt de stemmeberettigede deltagere på et landsmøde. Forslag om opløsning skal være medlemmerne i hænde senest 14 dage før landsmødet. Ved opløsning tilfalder Indsamlingens formue Folkekirkens Nødhjælp for så vidt de indsamlede midler ikke kan overføres til de respektive indsamlingers formål.

Underskud på administrationsbudgettet kan ved opløsning ikke modregnes på indsamlingskontoen.

 

Vedtaget på landsmødet den 30. oktober 1994. Senest revideret på landsmødet 26. oktober 2014.