Jinotega-projektet

MAK’s ”Jinotegagruppe” arbejder med bondeorganisering – et arbejde som er bygget op omkring et større DANIDA-finansieret projekt til 500.000 kr., som startede i februar 2013 i samarbejde med den Nicaraguanske bondeorganisation ATC. Det er en forlængelse at gammelt projekt, som startede i 2010 og sluttede i sommeren 2012.

Projektet fokuserer på kompetenceudvikling af bønderne ude kooperativerne, for på denne måde at skabe bedre muligheder for salg af deres produkter. Projektets målgruppe omhandler bønder i en af Nicaraguas nordlige regioner Jinotega. Den overordnede hensigt med vores arbejde i Jinotegagruppen er, at styrke bondebevægelsen i Nicaragua.

Ved side af det konkrete projektarbejde vil vi gerne oplyse folk i Danmark om forholdende for landarbejdere i Nicaragua og udvikler løbende ideer og strategier til dette formål.    

Videre kan du læse om vores samarbejdspartner og projekternes mere konkrete indhold.

Om ATC

ATC (Asociación de Trabajadores del Campo) er en fagforening for landarbejdere på storgodserne i Jinotega-området, samt små selvejerbønder, der har organiseret sig i kooperativer. De har organiseret sig i håbet om at kunne forbedre deres økonomiske situation og få en stærkere forhandlingsposition politisk. ATC, der blev oprettet i 1976, har sine rødder i den sandinistiske revolution og har stadig bånd til Sandinistpartiet (FSLN), der kom til magten på ny i 2006. ATC’s nuværende forhold til regeringen problematiseres ved, at regeringen målrettet prøver, at underminere fagbevægelsens rolle i organiseringen af bønderne. ATC forholder sig i dag kritisk til FSLN-partiet, men må samtidig forsøge, at opnå politisk indflydelse igennem officiel støtte til sandinisterne i deres kamp for en forhøjet levestandard og flere rettigheder til bønder og arbejdere i Nicaragua. I MAK tager vi afstand til denne politiske udvikling, som er med til at underminere civilsamfundets rolle, men erkender at de politiske forandringer muliggøres på længere sigt via en stærk organisering af bønderne.           

ATC og MAK har arbejdet sammen siden 2003, hvor ATC var en del af et DANIDA-finansieret projekt omhandlende småbønders ret til jord. Samtidig har MAK i flere omgange sendt brigader til organisationens kooperativer. Den lokale afdeling af ATC i Jinotega har en dedikeret bestyrelse og daglig ledelse, som for meget små midler arbejder hårdt for at holde organisationen kørende og - når ressourcerne er til det – udvikle organisationen fremadrettet. Ledelsens styrke er dens tætte kontakt til medlemmerne i kooperativerne og fagforeningerne. Dette skyldes især, at medlemmerne af ledelsen også selv er småbønder. Dette har været en af årsagerne til, at MAK i mange år har arbejdet sammen med ATC, eftersom vi i MAK mener at støtte til folkelige bevægelser på længere sigt vil styrke den demokratiske udvikling i landet.

Projekt 1.0 – ”Styrkelse af bondebevægelsen gennem opbygning af kooperativernes fælles økonomiske aktiviteter”

Vores første projekt startede i 2010 og var et DANIDA-finansieret projekt til 400.000 kr. Ideen til projektet byggede på flere forberedelsesrejser i 2007, 2008 og 2009. Her oplevede vi at medlemmerne i kooperativerne ikke udnyttede den indtjening og politiske indflydelse de kunne få gennem en stærk organisation. Derfor skulle kapaciteter indenfor salg og regnskab styrkes.

Det kræver en stor grad af gensidig tillid og organisering at kunne analysere markedet i fællesskab og især at aftale hvornår hele kooperativet skal sælge sine produkter. Hver enkelt bonde lever et liv tæt på sultegrænsen, og det er en vigtig øvelse i organisering og gensidig tillid, at alle skal vente med at sælge til den aftalte dag, hvor en lastbil kan køre kooperativets samlede produktion til et marked. Det hele bliver så solgt samlet på markedet til en højere pris end hver enkelt kan få hos de omrejsende mellemmænd. I et land hvor korruption og analfabetisme er to af de største problemer, er det en udbredt bekymring for fattige, at de bliver taget ved næsen, når de lægger tid og/eller penge i en organisation som et kooperativ. Dette sker i øvrigt også med jævne mellemrum, ligesom almindeligt sjusk på grund af manglende evner til at føre regnskaber også er et stort problem. Derfor besluttede Mellemamerika Komiteen og ATC Jinotega at lægge stor vægt på, at der blev uddannet en række folk i hvert kooperativ i administration og bogføring, og at disse uddannes i at fremlægge regnskaberne på en forståelig måde for de øvrige medlemmer.

I projektet blev repræsentanter for 12 af ATC Jinotegas 35 kooperativer uddannet i afsætning og analyse af markedet, så de kan få en bedre pris for deres varer. Samtidig ville et bredt udsnit af medlemmerne blive uddannet i at lave regnskaber. ATC Jinotegas ledelse deltoge i alle aktiviteterne, for at de efter projektet kunne fortsætte undervisningen i resten af kooperativerne. Ved projektets afslutning forventede MAK og ATC Jinotega at småbøndernes økonomiske aktiviteter ville foregå i kooperativregi, da det vil give dem en øget erfaring i organisering.

Projekt 2.0 (aktuelt) – ” Forbedring af fattige bønders levevilkår gennem bedre kommercialisering af deres produkter og styrkelse af bondebevægelsen”

En evaluering af først projekt efterlod et udgangspunkt for videre samarbejde med ATC om organiseringen af bønder i Jinotega-området. Nogle af de deltagende kooperativer havde rykket sig meget i processen og skabt større økonomisk aktivitet, samt opnået et niveau af organisering der satte dem i en bedre position i forhold til bl.a. optagelse af lån. Andre kæmpede stadig med at skabe bæredygtige organisatoriske rammer omkring deres landbrug som fælles virksomhed. Dertil erfarede vi, at en del af de kooperativer som ikke var inkluderet i projektets målgruppe følte sig forbigået, da de også er en del ATC’s almene medlemsbase og målgruppe.

En direkte effekt af projektets målsætninger og en afgørende succes var, at ATC’s daglige ledelse hver især havde udviklet sig helt enormt og opbygget en masse ressourcer såvel menneskelige som faglige – ressourcer som de nu kunne bruge til at rådgive bønderne i kooperativerne fremover.

I forlængelse af evalueringen gennemgik vi et to ugers projektformuleringsforløb i samarbejde ATC’s ledelse, som mundede ud i ovenstående projektitel, hvor nogle af de deltagende kooperativer er gamle og nogle nye. Fokus i projektet er i højere grad orienteret omring kooperativernes kendskab til markedet og dets efterspørgsel. Det nye projekt har endnu en gang opnået finansiering af danida gennem CISU’s (Civilsamfund i Udvikling) projektpulje. Projektet er ”et mindre udviklingsprojekt” til 503.350 kr og strækker sig til sommeren 2015.

Formålet med projektet er, gennem uddannelse, at forbedre 7 kooperativers muligheder for at afsætte deres produkter samt øge den økonomiske aktivitet i andre 10 kooperativer, alle organiseret i ATC Jinotega. Samtidig vil ledelsen i ATC Jinotega blive styrket til at kunne fortsætte denne uddannelse af alle sine 27 kooperativer efter projektets afslutning. Denne uddannelse vil ske gennem hhv. at styrke kooperativernes administration af menneskelige såvel som økonomiske ressourcer, samt deres viden om markedet og forhandling. Og styrke de regnskabsmæssige kompetencer blandt kooperativernes medlemmer samt skabe kapacitet til at lave produktionsopgørelser og –planer for at danne grundlag for flere fælles økonomiske aktiviteter. Disse aktiviteter vil til sammen styrke bøndernes afsætningsmuligheder på et marked, hvor de traditionelt er marginaliserede.

Det forventes, at fattige bønder i Jinotega herved er i stand til på sigt at forbedre deres levevilkår gennem stærk organisering og udvikling af potentialet i deres landbrug.