Matagalpa-projektet

 

Lige nu er vi 6 aktive i gruppen med forskellige erfaringer fra MAK og Mellemamerika. Vi mødes som udgangspunkt den anden onsdag i hver måned.

Har du lyst til at være med så skriv til kbh@mellemamerika.dk

Projektet

Gruppen påbegyndte en to-årig projektperiode i juni 2013. Kimen til dette projekt opstod i 2009, da en solidaritetsbrigade hjalp unge i Rancho Grande med at indrette et mini-bibliotek i landsbyen.

De unge har siden vedligeholdt og udvidet biblioteket og brugt det som udgangspunkt for en række aktiviteter. Erfaringen har inspireret både MAK og UNAG Matagalpa (Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos de Nicaragua). Med projektet vil vi i samarbejde med bondebevægelsen UNAG Matagalpa skabe en begyndende organisering blandt ungdommen på landet i tre kommuner: Waslala, Esquipulas og Rancho Grande i Matagalpa i det nordlige Nicaragua.

Med ungdomsperspektivet tager vi fat på en ”blød” side af bondebevægelsens udvikling som social bevægelse og som livsform, der understøtter de ”hårde” institutionelle kapaciteter som UNAG Matagalpa har bygget op igennem årene. Projektet er bygget op omkring tre elementer organisation, uddannelse og produktion. 

Perspektivet er at understøtte fortsat demokratisk udvikling af bondebevægelsen i Nicaragua, sikre generationsskiftet fra de gamle bevægelsesstiftere fra revolutionstiden, befordre en åben udviklingsdynamik i bevægelsen, og underbygge bondebevægelsens vision om at blive en afgørende medskaber af Nicaraguas fremtid og ikke kun et levn fra dets fortid.

 

Ungdomsprojekt godt i gang i Nicaragua

Bondebevægelsen i Matagalpa i Nicaragua er nu godt i gang med sit projekt til organisering af bondeungdommen, med støtte fra MAK. Der foregår en masse i de tre kommuner Waslala, Rancho Grande og Esquipulas indenfor alle tre elementer af projektet; organisation, uddannelse og produktion.

I det seneste halve år er tre arbejdsgrupper af unge blevet sammensat i hver kommune. De har indtil videre fået udvidet deres viden og kompetencer inden for organisation, kommunikation og produktion. Grupperne afholder månedlige møder hvor driften af projektet vurderes, diskuteres og analyseres, og hvor de næste skridt fastlægges. 

Unge driver deres eget projekt

Alle unge er blevet stillet opgaven at reflektere over hvordan de bedst organiserer dette projekt internt i kommunen men også, på længere sigt, på tværs af kommunerne. Det er vigtigt at inddrage de unge i dette af mange årsager, men primært fordi organisation er grundlaget for at projektets mål og målsætninger. Samtidig er det med til at skabe et ejerskab der øger selvværdet hos de unge, som dermed får en tro på at de sagtens er i stand til at varetage mange opgaver og roller.

Som et led i organisations-elementet i projektet er der blevet afholdt workhops omkring ledelse, for at opnå en fælles forståelse af hvad en lederrolle indebærer; såsom solidaritet og ansvarlighed. I samme ombæring er én ung pr. kommune blevet udpeget til leder for et arbejdsudvalg.  Overordnet set køres projektet af en projektkoordinator og tre feltarbejdere på deltid. Den ene af feltarbejderne er en erfaren organisator og agronom fra bondebevægelsens kontor i Matagalpa, de to andre er udvalgt blandt de unge selv.

 

Bæredygtigt landbrug

På produktionssiden er de unge bønder i gang med at lære et nyt bæredygtigt produktionssystem, nemlig et såkaldt skovlandbrug, der er en slags permakulturlandbrug.  Ideen bag det nye produktionssystem er, at det skal gøre bondelandbruget mere modstandsdygtigt overfor både marked og klimaforandringer, for eksempel den tørke, der har ramt Nicaragua i år. Projektet køber såsæd og forskellige værktøjsremedier, og de unge stiller selv med jorden. De fleste har lånt et jordlod af deres forældre. Undervisningen bliver leveret af bondebevægelsens etablerede ’campesino a campesino’ program, hvor den ældre generation deler ud af deres viden.

Da MAK og bondebevægelsen UNAG formulerede projektet, var det et krav fra de unge, at kvinder skal deltage på lige fod med mænd i alle projektets aktiviteter. Det har siden vist sig, at godt en tredjedel af de unge bønder, der deltager i projektets landbrugsarbejde, er kvinder. Det er noget, vi i MAKs Matagalpagruppe vil følge op på, når vi besøger projektet til januar.

Der arbejdes samtidig på at udbrede kendskabet til projektet og bringe flere unge ind i projektet. Dette gøres via Facebook og gennem deltagelsen i et radioprogram, hvor projektets formål og overordnede plan bliver fremlagt. I den forbindelse har de unge deltaget i edb-kurser.

 

Lederne i den nye ungdomsbevægelse skriver til MAK, at projektet er en stor støtte for de unge, som indtil nu har følt sig tvunget til at flytte fra land til by, men gennem projektets visioner begynder de unge at indse deres værdi på landet, og hvad de er i stand til at gøre. Det er klart at der er en mængde udfordringer, men med tiden er ambitionen at vende disse til styrker.   

 

Samarbejdspartner - UNAG

UNION NACIONAL DE AGRICULTORES Y GANADEROS  MATAGALPA

UNAG er en medlemsorganisation / forening stiftet af små og mellemstore bønder, som et alternativ til at søge fælles løsninger på landbrugsvarer problemer i Nicaragua.

De vigtigste mål i organisationen er;

1.. Styrke legalisering og forsvaret af ejendomsretten og administrere certificering på vegne af familien.

2.. Udvikle og styrke organisationen af UNAG.

3.. Udvikle og styrke færdigheder fortalervirksomhed, ledelse og forhandling.

4.. Udvikle og styrke den finansielle bæredygtighed af organisationen.

5.. Styrke levestandarden for medlemmer og associerede gennem lettelse af tjenester, der hjælper dem med at øge produktiviteten, forarbejdning og afsætning af deres produkter korrekt.

6.. Påfør et kønsperspektiv i alle processer, definere og gennemføre konkrete politikker, der sigter på at forbedre deltagelsen af kvinder, mænd, unge og børn i socioøkonomiske aktiviteter, arbejdskraft og organisatoriske politikker.

7.. Styrke kapaciteten i selvforvaltning af medlemmer gennem specialiserede tjenester til udvikling af andelsselskaber, foreninger og lokale virksomheder.

8.. Forhandle med statslige institutioner, civilsamfundet, internationale samarbejde og universiteter til at levere særlige programmer for kvinder, unge og børn, og børn af medlemmer og tilknyttede selskaber, primært til uddannelse, sundhed, sport, kultur og produktion.